Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Mrimport.nl website. Door de Mrimport.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Mrimport.nl website.

De Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Mrimport.nl aan de Noordbaan 804 te Moordrecht en zullen op verzoek worden toegezonden.

Ondanks de zorg die door Mrimport.nl aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt, kan Mrimport.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de informatie wordt door derden ingevoerd en Mrimport.nl is ook niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden geplaatste informatie. Bezoekers en/of gebruikers van Mrimport.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Mrimport.nl aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de occasion aanbiedt. Mrimport.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Mrimport.nl.

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Mrimport.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website, waaronder in het bijzonder de afzonderlijke webpagina's, de merken en handelsnamen van Mrimport.nl, de occasiondatabank van Mrimport.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: (i) inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Mrimport.nl en/of derden en (ii) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mrimport.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Mrimport.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, "reverse engineered", gedecompileerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand, of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Voor alle links naar de website van Mrimport.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van Mrimport.nl vereist, met dien verstande dat Mrimport.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina's die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige webpagina van Mrimport.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van de webpagina's van Mrimport.nl; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Mrimport.nl; (c) niet de indruk wekken dat Mrimport.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Mrimport.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Mrimport.nl.

Mrimport.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.

Mrimport.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruikmaken van de zoekservice en de advertentie service in haar database vast. Mrimport.nl verzamelt en beheert deze gegevens om:

voor u interessante occasions te selecteren en per e-mail aan u toe te zenden,

u service te kunnen verlenen indien u die bij het gebruik van Mrimport.nl verlangt (bijv. indien u uw wachtwoord bent vergeten)

Voor meer informatie over het registreren van persoonsgegeven verwijzen wij u naar onze privacy statement. Mrimport.nl is een activiteit van Holland Car Company BV

Bedankt voor je begrip.

Met vriendelijke groeten,

 

Team Mr Import